О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

на животну средину

 

            На основу чл. 10. став 1. а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину («Сл. гласник Р.Србије» 135/04,36/09), надлежни орган за процену утицаја на животну средину при Општинској управи Општине Димитровград, даје следеће обавештење о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину.

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носилац пројекта, Министарство финансија – Управа царина, Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића бр.155а, поднео Општини Димитровград Захтев за одлучивање о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину пројекта: - Комплекс „Царинска испостава за царињење и смештај робе“ фаза 2. на катастарској парцели бр. 2766/5, КО Градиње, на територији Општине Димитровград, дана 26.03.2018. године, заведен под бројем 501-32/2018-14.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину захтева сваког радног дана од 10-14 часова у просторијама Одсека за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Балканска бр.12 и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ,

ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

 

OBAVESTENJE.SR.MEDIJI.docx