О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Општинска управа Општине Димитровград, Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине, на основу члана 10., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС“, број 135/04 и 36/09) обавештава о донетом решењу за пројекат „Постројење за рециклажу отпадних ауто гума механичким третманом“ на локацији Димитровград, радна зона „Белеш“, на катастарској парцели број 2/11 КО Лукавица, да је потребно израдити студију о процени утицаја на животну средину са одређеним обимом и садржајем.

            Носилац пројекта, предузеће „ECO RUBBER L&D“ DOO, из Димитровграда, ул. Балканска бр.124, локал 4, поднео је Општинској управи Општине Димитровград, Одсеку за пољопривреду и заштиту животне средине, захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину пројекта „ Постројење за рециклажу отпадних ауто гума механичким третманом“ на локацији Димитровград, радна зона „Белеш“, на катастарској парцели број 2/11 КО Лукавица, под захтевом (број: 501-66/2017-14 од 21.7.2017.год).

            Након спроведеног поступка Одсек за пољопривреду и заштиту животне средине је дана 23.08.2017.године донето решење да је потребно израдити студију о процени утицаја на животну средину са одређеним обимом и садржајем, за предметни пројекат.

            Представници заинтересоване јавности могу извршити увид и изјавити жалбу на донето решење у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења. Жалба се изјављује Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, а подноси се преко првостепеног органа.

            Заинтересована јавност може да изврши увид у садржину решења сваког радног дана од 10-14 часова у просторијама Одсека за пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Балканска бр.12. као и на сајту и огласној табли Општине Димитровград.

 

RESENJE