О Б А В Е Ш Т Е Њ Е о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Општинска управа Општине Димитровград

Одељење за финансијске послове

Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине

Број: 501-45/2018-14/2

Датум: 25.04.2018.год.

Димитровград

А.И.

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

на животну средину

 

 

            На основу чл. 10. став 1, а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04 и 36/09), као и на основу члана  109. Закона о општем управном поступку («Сл. гласник РС» 18/16), надлежни орган за процену утицаја на животну средину при Општинској управи Општине Димитровград, даје обавештење о поднетом Захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта „Производња јаких алкохолних пића“ на животну средину.

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је носиоц пројекта, предузеће „LA SHENAIE INVEST“ DOO, из Димитровграда, ул. Васил Левски  бр.12, поднео Општини Димитровград – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја пројекта „Производња јаких алкохолних пића“ на локацији Димитровград, радна зона „Белеш“, на катастарској парцели број 2/13, 2/14 и 2/16 КО Лукавица (број: 501-45/2018-14 од 18.04.2018.год).

            Заинтересовани органи, организације и јавност могу да изврше увид у садржину захтева сваког радно дана од 04.05.2018. год. до 15.05.2018. год. у периоду од 10ºº-14ºº часова у просторијама Одсека за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине ул. Балканска бр.12. и достави своје мишљење у року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења.

 

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ, ПОЉОПРИВРЕДУ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ