О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДИМИТРОВГРАД

Општинска управа Општине Димитровград

Одсек за локалну пореску администрацију, пољопривреду и заштиту животне средине

Број: 501–1/2018–14/14

Датум: 05.03.2018.год.

Димитровград

А.И.

 

 

На основу чл. 25. а у вези са чл. 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. Гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

            Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја пројекта „Постројење за рециклажу отпадних ауто гума механичким третманом“ на локацији Димитровград, радна зона „Белеш“, на катастарским парцелама број 2/11 и број 5464 КО Лукавица (број: 501-1/2018-14 од 05.01.2018.год)

            Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Одсека за ЛПА, пољопривреду и заштиту животне средине, ул. Балканска бр.14, Димитровград, сваког радног дана од 10-14 часова, у року од 15 дана од дана објављивања овог обавештења.

            Против овог решења носилац пројекта може изјавити жалбу другостепеном органу у року од 15 дана од дана пријема овог решења, а преко овог органа. Заинтересована јавност може изјавити жалбу против овог решења надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, а преко овог органа.

 

ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ, ПОЉОПРИВРЕДУ

И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

OBAVESTENJE.RESENJE.STUDIJA.SR.docx