На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр.
28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18),

С а з и в а м

XXVI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 23.10.2018. године (уторак) у
сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 0900 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XXV седнице Скупштине општине
Димитровград.
2. Разматрање и усвајање записника са Свечане седнице Скупштине општине
Димитровград – радни део.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању извештаја о пословању буџета
општине Димитровград за период од 01.01. – 30.06.2018. године.
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о задуживању за финансирање
капиталних инвестиционих расхода.
5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о буџету општине
Димитровград за 2018. годину.
6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о успостављању сарадње између
општине Димитровград, Р Србија и општине Димитровград Р Бугарска.
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању урбанистичких зона
обавезног инвестиционог одржавања и унапређења својства зграде и зона
обавезног одржавања спољног изгледа зграде.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о бесповратном суфинансирању
активности на инвестиционом одржавању и унапређењу својства зграда на
територији општине Димитровград.
9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини
општине Димитровград непосредном погодбом.
10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени Одлуке о давању у закуп
пословног простора.
11. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о одређивању грађевинског земљишта
ван граница грађевинског подручја у КО Мазгош.
12. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о oтуђењу неизграђеног грађевинског
земљишта у јавној својини општине Димитровград.
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену
усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
јавног предузећа ЈП „Комуналац“ Димитровград за период од 01.01.2018. до
31.06.2018. године.
14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут ЈКП
„Регионална депонија Пирот“ – Пирот.
15. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке верским заједницама на
територији општине Димитровград за 2018. годину.
16. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању економске цене програма
васпитања и образовања у Предшколској установи „8 септембар“ Димитровград за
школску 2018/2019 годину.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању финансијског извештаја
Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за период од 01.01.2017-
31.12.2017. годину.
18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању извештаја о раду
Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2017/2018 годину.

19. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на годишњи план
рада Предшколске установе „8 септембар“ у Димитровграду за радну 2018/2019
годину.
20. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању чланова Општинског
савета родитеља општине Димитровград.
21. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Одбора за буџет и
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој.
22. Разматрање и усвајање предлога Решења о избору члана Одбора за буџет и
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој.
23. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу секретара Скупштине
општине Димитровград.
24. Разматрање и усвајање предлога Решења о постављењу секретара Скупштине
општине Димитровград.
25. Одборничка питања и иницијативе.

Број: 06-95/2018-17/26
У Димитровграду, 16.10.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

Дневни ред 26 седнице СО-Е

Јавна расправа 19.10.2018

Тачка 3

Тачка 4

Taчка 6

Тачка 7

Тачка 8

Тачка 9

Тачка 10

Тачка 11

Тачка 12

Тачка 13

Тачка 13.1

Тачка 14

Тачка 15

Тачка 16

Тачка 17

Тачка 18. и 19

 

 

 

 


На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др. Закон и 101/2016)  и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18),

 

С а з и в а м

 

XXV седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 24.07.2018. године (уторак) у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.

 

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 1. Разматрање и усвајање записника са XXIV седнице Скупштине општине Димитровград.
 2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације услужног центра „Димитровград-Градина“.
 3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању израде Статута општине Димитровград и именовању Комисије за израду нацрта Статута.
 4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о поступку и условима установљавања права службености на земљишту у јавној својини Општине Димитровград и површинама јавне намене на територији Општине Димитровград.
 5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију и административни пренос непокретности ради  изградње локалног пута од стационара до споменика на Нешковом вису у KO Димитровград.
 6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп пословног простора.
 7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини општине Димитровград.
 8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени  Одлуке о социјалној заштити.
 9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању сагласности на одлуку Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград о расподели добити.
 10. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈП „Комуналац“ за 2017. годину.
 11. Разматрање и усвајање предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Димитровград за 2018 годину.
 12. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за реалзацију мере 100.1.1 - Регрес за репродуктивни метеријал (вештачко oсемењавање) општине Димитровград у 2018 години.
 13. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за реалзацију мере 101 - Инвестиције у физичку имовину пољопривредних газдинства на територији општине Димитровград у 2018 години.
 14. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за реалзацију мере 102 - Успостављање и јачање удружења у области пољопривреде на територији општине Димитровград у 2018 години.
 15. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за реалзацију мере 104.3 - Осигурање усева, плодова, вишегодишњих засада, расадника и животиња на територији општине Димитровград у 2018 години.
 16. Разматрање и усвајање предлога Правилника за доделу подстицајних средстава за реализацију мере 601 .- Набавка приплодних грла аутохтоних раса домаћих животиња на територији општине Димитровград у 2018 години.
 17. Разматрање и усвајање предлога Извештаја о активностима Штаба за ванредне ситуације у 2017. години.
 18. Разматрање и усвајање предлога Годишњег плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2018. годину.
 19. Одборничка питања и иницијативе.

 

Број: 06-69/2018-17/25

У Димитровграду, 17.07.2018. године.

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,

Зоран Ђуров с.р.

 

Дневни ред 25. седнице СО-е

Taчка 2

3. Тачка

4. Тачка

5. Тачка

6. Тачка

7. Тачка

8. Тачка

9. Тачка

10. Тачка

11. Тачка

12. Тачка

13. Тачка

14. Тачка

15. Тачка

16. Тачка

17. Тачка

18. Тачка

 


На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18), председник Скупштине општине Димитровград организује дана 19.07.2018. године (четвртак), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 0900 часова у сали Скупштине општине Димитровград

 

 

 

Ј А В Н У     Р А С П Р А В У

поводом тачака дневног реда за XXV седницу Скупштине општине Димитровград

 

 

            Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног реда и разматрања:

 

 

 1. Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације услужног центра „Димитровград-Градина“.
 2. Предлога Решења о усвајању Извештаја о раду ЈП „Комуналац“ за 2017. годину.
 3. Предлога Извештаја о активностима Штаба за ванредне ситуације у 2017. години.
 4. Предлога Годишњег плана рада општинског Штаба за ванредне ситуације општине Димитровград за 2018. годину.

 

 

            Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара Скупштине општине Димитровград.

 

 

 

Број: 06-69/2018-17/25-1

У Димитровграду, 18.07.2018. године.

 

Јавна расправа 19.07.2018.

Тачка 1.

Тачка 2.

Тачка 3.

Тачка 4.

 

 

 


 

 

Дневни ред XXIV седнице Скупштине општине Димитровград

Taчка 2

Тачка 5

Тачка 6

Тачка 7

Тачка 8

Тачка 9

Tачка 10

тачка 11

Тачка 12

Тачка 13

Тачка 14

Тачка 15

Тачка 16

Taчкa 17

Тачка 18

Тачка 19

Тачка 20

Тачка 21

Тачка 22

Тачка 23

Тачка 24

Тачка 25

Тачка 26

Тачка 27

Тачка 28


На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр.
28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18), председник
Скупштине општине Димитровград организује дана 13.06.2018. године (среда), у сали Скупштине
општине Димитровград, са почетком у 13
00
часова у сали Скупштине општине Димитровград
Ј А В Н У Р А С П Р А В У

поводом тачака дневног реда за XXIV седницу Скупштине општине Димитровград
Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и
обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења
грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног
реда и разматрања:
1. Предлога Одлуке о усвајању консолидованог завршног рачуна буџета општине Димитровград
за 2017. годину.
2. Предлога Одлуке о изради треће измене и допуне Плана детаљне регулације комплекса
радне зоне у насељу „Белеш“.
3. Предлога Одлуке о давању сагласности на проширење „Слободне зоне Пирот АД Пирот“, на
територију општине Димитровград.
4. Предлога Одлуке о покретању поступка израде Локалног плана јавног здравља општине
Димитровград за период од 2018-2025.
5. Предлога Решења о давању сагласности на измену Програма пословања ЈП „Комуналац“
Димитровград са финансијским планом за 2018. годину.
6. Предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и
реализованих активности из програма пословања јавног предузећа ЈП „Комуналац“
Димитровград за период од 01.01.2018. до 31.03.2018. године.
7. Предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Црвеног крста Димитровград за 2017. годину.
8. Предлога Програмом подршке младима у општине Димитровград у 2018. Години.
9. Предлога Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја општине Димитровград за 2018 годину.
10. Предлога Програма коришћења средстава буџетског фонда за заштиту животне средине на
територији општине Димитровград за 2018. годину.
Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине
Димитровград www.dimitrovgrad.rs, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у
Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара
Скупштине општине Димитровград.

Број: 06-59/2018-17/24-1
У Димитровграду, 11.06.2018. године.

ПРЕДСЕДНИК
СО-е Димитровград
Зоран Ђуров

JAVNA RASPRAVA 13.06.2018.pdf

Taчка 1.pdf

Tачка 4.pdf

Тачка 5.pdf

Тачка 6.pdf

Тачка 7.pdf

Тачка 8.pdf

Тачка 9.pdf

Тачка 10.pdf

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14
– др. Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша”
бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15, 156/16 и „Сл. лист општине Димитровград“, бр. 7/18),

С а з и в а м

XXIII седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 12.04.2018. године (четвртак) у
сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XXII седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о изменама Одлуке о Општинском већу општине
Димитровград.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о усвајању локалног Антикорупцијског плана
општине Димитровград за период 2017-2021 године.
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о спровођењу систематске дезинсекције и
дератизације на територији општине Димитровград.
5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о ублажавању последица
насталих услед туче града у селима Височки Одоровци и Гуленовци.
6. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању на управљање непокретности кп.бр. 812,
кп.бр. 815, кп.бр. 816, кп.бр. 825 и кп.бр. 830 у КО Димитровград.
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној
својини општине Димитровград.
8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Статут Предшколске
установе „8 септембар“ Димитровгад – пречишћен текст.
9. Разматрање и усвајање предлога Решења о даваљу сагласности на правилник о организацији
и систематизацији послова у Центру за социјални рад за општину Димитровград.
10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот“ о расподели добити.
11. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању годишњег Извештаја о раду Савета за
здравље општине Димитровград за 2017. годину.
12. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Општинске управе
општине Димитровград за 2017. годину.
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању Дома
здраваља Димитровград за период I-XII 2017. Годинe, са финансијским пословањем.

14. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на План рад Дома здравља
Димитровград за 2018. годину.
15. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду Центра за социјални
рад за општину Димитровград са финансијским извештајем за 2017. годину.
16. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду и пословању
Установе за спорт и туризам „Спортско туристички центар Цариброд“ Димитровград са
финансијским извештајем за 2017. годину.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању Извештаја о раду са финансијским
извештајем Народне библиотеке „Детко Петров“ у Димитровграду за 2017. годину.
18. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању годишњег Извештаја о раду Центра за
културу Димитровград за 2017. годину, са финансијским извештајем.
19. Одборничка питања и иницијативе.

Број: 06-36/2018-17/23
У Димитровграду, 03.04.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

Јавна расправа поводом тачака дневног реда за XXIII седницу Скупштине општине Димитровград.pdf

Тачка 1.pdf

Тачка 2..pdf

Тачка 3..pdf

Тачка 4..pdf

Тачка 5..pdf

Тачка 6..pdf

Тачка 7..pdf

Тачка 8..pdf

Тачка 9..pdf

Дневни ред XXIII седнице СО-е Димитровград.pdf

ЛАП Општине Димитровград 2017-2021.pdf

Тачка 2..pdf

Тачка 3..pdf

Тачка 4..pdf

Тачка 5..pdf

Тачка 6..pdf

Тачка 7..pdf

Тачка 8..pdf

Тачка 9..pdf

Тачка 10..pdf

Тачка 11..pdf

Тачка 12..pdf

Тачка 13..pdf

Тачка 14..pdf

Тачка 15..pdf

Тачка 16..pdf

Тачка 17..pdf

Тачка 18..pdf

 

____________________________________________________________________________________________________

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15 и 156/16)

С а з и в а м

XXI седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 02.02.2018. године (петак) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XIX седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање записника са XX седнице Скупштине општине Димитровград.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о приступању промени Статута општине
Димитровград и именовању комисије за израду нацрта.
4. Разматрање и усвајање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености
планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“
Димитровград за период 01.01.-31.12.2017. године.
5. Разматрање и усвајање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој
општине Димитровград за 2018. годину.
6. Разматрање и усвајање предлога Програма подршке младима у општини Димитровград у
2018. години.
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о прибављању непокретности на кп бр. 2559/5 и
кп.бр. 2558/1 у КО Жељуша у својину општине Димитровград непосредном погодбом.
8. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у
јавну својину општине Димитровград из јавне својине Републике Србије.
9. Разматрање и усвајање предлога Одлуке измени Одлуке о накнадама чланова Надзорног
одбора јавних предузећа на територији општине Димитровград.
10. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о накнади штете од града у МЗ Височки Одоровци.
11. Разматрање и усвајање предлога Решења и измени и допуни Решења о образовању
општинског штаба за ванредне ситуације на територији општине Димитровград.
12. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу председника Одбора за буџет и
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој.
13. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању председника Одбора за буџет и
финансије, привреду, малу привреду и локални економски развој.
14. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о образовању Савета за
здравље општине Димитровград.
15. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о оснивању Савета за
међунационалне односе општине Димитровград.
16. Разматрање и усвајање предлога Решења о разрешењу члана Надзорног одбора Установе за
спорт и туризам „Спотско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
17. Разматрање и усвајање предлога Решења о именовању члана Надзорног одбора Установе за
спорт и туризам „Спотско туристички центар Цариброд“ Димитровград.
18. Одговори на одборничка питања.
19. Одборничка питања и иницијативе.
Број: 06-______/2018-17/21
У Димитровграду, ___01.2018. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД

ПРЕДСЕДНИК,
Зоран Ђуров с.р.

 

Дневни ред ХХI седнице СО-е Димитровград.pdf

Тачка 3..pdf

Тачка 4..pdf

Тачка 5..pdf

Тачка 6..pdf

Тачка 7..pdf

Тачка 8..pdf

Тачка 9..pdf

Тачка 10..pdf

Тачка 11..pdf

Тачка 12..pdf

Тачка 13..pdf

Тачка 14..pdf

Тачка 15..pdf

Тачка 16..pdf

Тачка 17..pdf

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

 

 

На основу члана 116. и члана 117. Статута општине Димитровград („Сл. лист града Ниша“, бр. 28/14 – пречишћен текст, 72/15 и 156/16), председник Скупштине општине Димитровград организује дана 31.01.2018. године (среда), у сали Скупштине општине Димитровград, са почетком у 14 30 часова Ј А В Н У Р А С П Р А В У поводом тачака дневног реда за XXI седницу Скупштине општине Димитровград Позивам представнике надлежних органа Општине, јавних служби, односно предлагаче и обрађиваче акта о којима се води јавна расправа, заинтересоване грађене, представнике удружења грађана и средства јавног информисања на јавну расправу поводом предложених тачака дневног реда и разматрања: 1. Разматрање предлога Решења о усвајању информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 01.01.-31.12.2017. године. 2. Разматрање предлога Програма рада буџетског фонда за привредни развој општине Димитровград за 2018. годину. 3. Разматрање предлога Програма подршке младима у општини Димитровград у 2018. години. Потребан материјал за тачке дневног реда јавне расправе објавиће се на сајту општине Димитровград www.dimitrovgrad.rs, као и на градској Галерији „Методи – Мета Петров“ у Димитровграду у смислу обавештења, или потребан материјал можете добити од секретара Скупштине општине Димитровград. Број: 06-10/2018-17/21 У Димитровграду, 29.01.2018. године ПРЕДСЕДНИК СО-е Димитровград Зоран Ђуров с.р.

Јавна расправа 31.01.2018. године.pdf

Тачка 1..pdf

Тачка 2..pdf

Тачка 3..pdf

_____________________________________________________________________________________

 

 

На основу члана 34. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр 129/07, 83/14 – др.
Закон и 101/2016) и члана 43. Статута општине Димитровград (“Сл. лист града Ниша” бр. 28/14 –
пречишћен текст, 72/15 и 156/16)

С а з и в а м

XIX седницу Скупштине општине Димитровград, за дан 21.12.2017. године (четвртак) у сали
Скупштине општине Димитровград, са почетком у 1000 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање записника са XVIII седнице Скупштине општине Димитровград.
2. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о локалним комуналним таксама.
3. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање
грађевинског земљишта.
4. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини накнаде за услуге које врши Општинска
управа.
5. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о висини боравишне таксе.
6. Разматрање и усвајање предлога Кадровског плана органа, стручних служби и посебних
организација општине Димитровград за 2018. годину.
7. Разматрање и усвајање предлога Одлуке о буџету општине Димитровград за 2018. годину .
8. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања ЈП
„Комуналац“ – Димитровград за 2018. годину са финансијским планом и ценовником услуга за
2018. годину.
9. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм пословања
Установе за спорт и туризам „Спорско туристички центар Цариброд“ Димитровград са
финансијским планом за 2018. годину.
10. Разматрање и усвајање предлога Решења о давању сагласности на Програм рада Центра за
социјални рад за општину Димитровград за 2018. годину са планираним средствима за
вршење послова социјалне заштите